Konkurs #10latRoboJet

Ruszamy z konkursem z okazji 10-lecia RoboJet...

!! KONKURS !! #10latRobojet  

Ponad 3,6 mln domów w tym samym kraju. Dom to przede wszystkim ludzie, którzy w nim mieszkają. RoboJet od 10 lat dba o polskie domy i wie, że KAŻDA Osoba ma własną, wyjątkową historię. Każda się liczy, a Twój uśmiech oraz Twoich Najbliższych jest dla nas najważniejszy!   

Podziel się uśmiechem z innymi! Weź udział w konkursie pełnym pozytywnej energii #10latRobojet i wygraj robota sprzątającego RoboJet 

Wstaw zdjęcie z oznaczeniem #10latRoboJet i napisz, jaki jest „Twój sposób na uśmiech oraz Twoich najbliższych”.

 Nagrody: 

2x    RoboJet Duel 3
2x    RoboJet Power Up
6x    Voucher w wysokości 400zł do wykorzystania w sklepie www.robojet.pl 
10x  Nagroda niespodzianka 

Link do posta konkursowego 

Instagram TUTAJ
FacebookTUTAJ 


REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem i fundatorem konkursu organizowanego pod nazwą "#10latRoboJet", zwanego dalej "Konkursem" jest Infonet Łukasz Bojanowski, z siedzibą przy ulicy Warszawska 43/162, 05-820 Piastów, zwany dalej "Organizatorem".

2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 30.12.2020r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 02.11.2020 roku do dnia 30.11.2020 roku do godz. 23:59:59.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych fotografii obrazujących:  

„Twój sposób na uśmiech oraz Twoich najbliższych”. Jak również odpowiedź na pytanie konkursowe, zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu.

5. Konkurs prowadzony jest na Profilu Instagram „RoboJetPolska” https://www.instagram.com/robojetpolska/ oraz na Profilu Facebook „RoboJet Polska” https://www.facebook.com/RoboJetPolska/   

6. Dla właściwej organizacji Konkursu Organizator powołuje dedykowane Jury. Zwane dalej „Jury”. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Wszystkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin, dostępne są na Profilach: Facebook „RoboJet Polska”, Instagram „RoboJetPolska” oraz na stronie internetowej https://robojet.pl/.


§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie społecznościowym „Instagram” lub „Facebook”, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy z Uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania jego warunków oraz wyrażenia zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zaakceptowały, spełniają warunki niniejszego Regulaminu oraz są uprawnione do udziału w Konkursie i do zamieszczania prac konkursowych na Profilu Facebook „RoboJet Polska” lub Instagram „RoboJetPolska” i do otrzymania nagrody.

4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie pracy konkursowej Uczestnika na własnym Profilu w Portalu społecznościowym Instagram lub formie komentarza pod grafiką konkursową na Portalu społecznościowym Facebook zgodnie z zasadami Konkursu oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe na Profilu Facebook „RoboJet Polska” lub Instagram „RoboJetPolska”.

6. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika na Profilu  Instagram „RoboJetPolska” lub Facebook „RoboJetPolska” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego.


§3

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 30.12.2020r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 roku do godz. 23:59:59.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. Przygotować fotografię obrazującą: „Twój sposób na uśmiech oraz Twoich najbliższych”.

b. Zamiesić pracę konkursową na własnym Profilu w Portalu społecznościowym Instagram w formie postu publicznego lub formie komentarza pod grafiką konkursową na Portalu społecznościowym Facebook.

c. Pod grafiką konkursową zamieszczoną na Profilu Instagram „RoboJetPolska” lub Facebook „RoboJetPolska” opisać „swój sposób na uśmiech .

3. Zgłaszane prace konkursowe powinny:

a. w formie wizualnej nawiązywać do tematu pracy Konkursu. 

b. zawierać w opisie hashtag ”#10latRoboJet”.

4. Zgłaszane prace konkursowe nie mogą:

a. zawierać treści obraźliwych oraz sprzecznych z prawem,

b. naruszać prawa osób trzecich,

c. być sprzeczne z dobrymi obyczajami,

d. zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Jednak Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działań zgodnych z prawem, w tym działania regulowane przez Regulamin Facebook oraz Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku gdy Uczestnik dopuszcza się zakazanych działań.

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.


§4

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Podczas obrad przeprowadzonych w dniu 03.12.2020 roku powołane Jury wybierze spośród wszystkich prac konkursowych dwadzieścia zwycięskich prac. Dziesięć prac na Portalu Facebook oraz dziesięć prac na Portalu Instagram.

3. Jury przy wyborze zwycięskich prac konkursowych będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a. Kreatywność wykonania fotografii

b. Pomysłowość fotografii

c. Aspekt estetyczny fotografii

d. Wartość artystyczną fotografii

e. Zgodność z tematyką konkursu

Każde z tych kryteriów będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.

4. Organizator ogłosi wyniki w terminie do 7.12.2018 roku przez zamieszczenie informacji na Porofilu Facebook „RoboJet Polska” oraz Profilu Instagram „RoboJetPolska”. Jury wyłoni dwudziestu Zwycięzców Konkursu;  dziesięciu Zwycięzców wybranych ze zgłoszeń na portalu Instagram oraz dziesięciu Zwycięzców w wybranych ze zgłoszeń na portalu Facebook.


§5

NAGRODY 

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

Na Portalu Instagram:

1 miejsce: RoboJet Duel 3 o wartości 1390 zł brutto
2 miejsce: RoboJet Power Up o wartości 890 zł brutto
3 – 5  miejsce:  voucher 400zł do wykorzystania w sklepie www.robojet.p przy zakupie robota sprzątającego
6 – 10 miejsce:  nagroda niespodzianka o wartości 30zł brutto

Na Portalu Facebook:

1 miejsce: RoboJet Duel 3 o wartości 1390 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

2 miejsce: RoboJet Power Up o wartości 890 zł brutto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
3 – 5  miejsce:  voucher 400zł do wykorzystania w sklepie www.robojet.p przy zakupie robota sprzątającego (słownie: czterysta złotych).
6 – 10 miejsce:  nagroda niespodzianka o wartości 30zł brutto. (słownie: trzydzieści złotych).

2. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

3. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

4. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zwycięstwie, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Informacje należy przesłać na maila: [email protected]

5. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 10 dni roboczych od przesłania Organizatorowi danych adresowych Zwycięzcy.

6. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników zgodnie z w § 5 ust. 4, Nagroda zostanie przyznana drugiej w kolejności zwycięskiej pracy konkursowej. Procedura będzie powtarzana do skutku, tj. do zgłoszenia się zwycięzcy.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane korespondencyjnie na adres Organizatora: Infonet ul. Warszawska 43/162, 05-820 Piastów lub w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę otrzymania reklamacji w formie elektronicznej przez Organizatora.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje w formie elektronicznej należy kierować na maila [email protected] do Organizatora.

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020 r.

4. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.


§7

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. samodzielnie stworzył pracę Konkursową i posiada pełnię praw do pracy Konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,

b. zgłoszona praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.  U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), praw do wizerunku,  a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

c. w przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w tym szczególnie w sieci Internet, w tym również na rzecz Fundatora.

d. z chwilą zamieszczenia pracy na Profilu Facebook „RoboJet Polska” albo Portalu Instagram „RoboJetPolska”, bez odrębnego wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nagród bezterminowej i niewyłącznej licencji, na korzystanie z pracy konkursowej dla celów związanych z działalnością Organizatora, wynikających z przeprowadzanego Konkursu na następujących polach eksploatacji:

i. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w dowolnej formie i w dowolny sposób w tym także w celu wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oraz w celu publikacji na stronie internetowej Organizatora/ lub na ich materiałach promocyjnych i na Profilu Facebook oraz Profilu Instagram (nieograniczonej w czasie);

ii. rozpowszechnianie, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także udzielanie sublicencji na korzystanie z pracy lub jego części.

e. z chwilą uzyskania Nagrody udziela Organizatorowi bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy na wszystkich istniejących w chwili otrzymania Nagrody polach eksploatacji, w tym w szczególności:

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do pracy Konkursowej, wraz z prawem do jego dalszego przeniesienia na inne podmioty, a w szczególności nabywa prawo do korzystania, wykonywania i rozporządzania prawami zależnymi do pracy Konkursowej z chwilą udzielenia licencji przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych do pracy Konkursowej. Uczestnik zezwala i wyłącznie upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

3. Organizator może wystąpić do Uczestnika Konkursu z żądaniem zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy lub umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych (według wyboru Organizatora nagród) za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, a Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy.


§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Infonet, z siedzibą przy ulicy Warszawska 43/162, 05-820 Piastów.

2. Przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach Konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do Konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

 3. Rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg Konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem: Infonet ul. Warszawska 43/162, 05-820 Piastów, [email protected], tel. +48 22 355 31 55.

4. W przypadku Zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody).  Podstawą prawną przetwarzania jest:

a. wypełnienie obowiązków prawnych administratora  ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

b. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do podania wyników Konkursu w sposób określony w Regulaminie i otrzymania nagrody. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także żądania ich kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z jego praw w sposób uniemożliwiający Administratorowi realizację Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

 8. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.


§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, przeprowadzany ani współprowadzony z Facebook oraz Instagram. Portale Facebook i Instagram są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności wobec Organizatora i Uczestników Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu Instagram „RoboJetPolska” (https://www.instagram.com/robojetpolska/) , Portalu Facebook „RoboJet Polska” (https://www.facebook.com/RoboJetPolska/)  ” oraz na stronie internetowej https://robojet.pl/

4. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

6. Administrator portalu Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli ilość otrzymanych Zgłoszeń będzie niewystarczająca lub w przypadku niezadowalającego poziomu Zgłoszeń Uczestników.

9. Organizator nagród jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

10. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

11. Organizator zastrzega, iż w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych może uniemożliwić wydanie i dostarczenie Nagrody .


KOMENTARZE ( 0 )

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wotrek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień