Konkurs Koty

Regulamin Konkursu RoboJet

Regulamin konkursu RoboJet

 1. Informacje ogólne.
 2. Organizatorem konkursu:

  “Kocie porządki- To nie ja,to pies! Ale my nie mamy psa...” 

zwanego dalej „Konkursem” oraz Fundatorem nagród jest producent marki RoboJet, INFONET Łukasz Bojanowski z siedzibą w Piastowie 05-820 przy ul. Warszawskiej 43 lok. 162, NIP: 5222460360, REGON: 015543973.

Więcej informacji na temat marki można znaleźć pod adresem: https://www.robojet.pl/

 1. Współorganizatorem Konkursu jest Grupy “Koty” na Facebooku, która “użycza” swojej przestrzeni internetowej w celu przeprowadzenia Konkursu.

 1. Konkurs prowadzony jest na Grupie ”Koty” dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/grupakoty

 1. Konkurs będzie udostępniony dodatkowo na Fanpage Grupy “Koty” pod nazwa “Grupa Koty”  https://www.facebook.com/grupakoty

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

 1. Organizator konkursu przekaże również kwotę 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) na zaproponowaną przez Grupę “Koty” Organizację zwierzęcą czyli Dolnośląską organizację pożytku publicznego EKOSTRAŻ we Wrocławiu https://www.facebook.com/EKOSTRAZ

 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs trwa od dnia 17.05.21 do 13.06.21 godz 20:00
 3. ”Kocie porządki - To nie ja, to pies! Ale my nie mamy psa...”

 Co należy zrobić,aby wziąć udział w Konkursie?

Dodaj zdjęcie lub filmik związany ze sprzątaniem domu, czyszczeniem ubrań, podłóg, itd. z kocich "kłaków" czy innych kocich "akcji" typu żwirek, ziemia z kwiatków. Dodatkowo dodaj OPIS UZASADNIAJĄCY - dlaczego robot sprzątający ROBOJET-X-ONE z edycji limitowanej ma trafić właśnie do Ciebie!

 1. Zdjęcia/filmiki należy dodawać w komentarzach pod postem Konkursowym na Grupie “Koty” na Facebook. Post Konkursowy jest przypięty na górze strony.

https://www.facebook.com/groups/grupakoty 

 1. Jedna osoba może dodać jedno zdjęcie lub filmik.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Grupie “Koty” w osobnym poście dnia 20.06.21 przez Współorganizatora Konkursu. Zwycięzca będzie oznaczony w poście z wynikami Konkursu, zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook oraz zostanie poinformowany, czyli oznaczony pod swoim komentarzem w poście Konkursowym.

          III. Nagrody i wyłonienie zwycięzców.

 1. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu

https://www.robojet.pl  

 1. Wyłonione zostaną 3 osoby, które wybierze Współorganizator Konkursu Grupa “Koty”

Nagrody to:

 1. 1 miejsce -  robot sprzątający RoboJet X - One Edycja Limitowana

https://www.robojet.pl/produkty/roboty-sprzatajace/robojet-x-one-limited 

 1. 2 miejsce - voucher 400 zł na zakup dowolnego robota sprzątającego 
 2. 3 miejsce - voucher 300 zł na zakup dowolnego robota sprzątającego  
 1. Nagroda główna (za 1 miejsce) zostanie wysłana przez Organizatora konkursu RoboJet w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu po uprzednim kontakcie pod adresem mailowym:  [email protected]

Nagroda za 2 i 3 miejsce - zostanie przekazana zwycięzcom drogą mailową po uprzednim kontakcie z Organizatorem konkursu RoboJet pod adresem mailowym:  [email protected] 

https://www.robojet.pl 

 1. Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę tylko zadania konkursowe opublikowane pod postem z pytaniem konkursowym.
 2. Zadanie konkursowe czyli zdjęcie lub filmik dodane przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu lub już wcześniej  publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach.
 3. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród.
 2. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników w.w. podmiotów tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook oraz  przynależność do Grupy “Koty”.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
 7. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
 8. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
 9. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego
 10. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zadania konkursowego przez Grupę “Koty” w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników
 11. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
 12. zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;
 13. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Współorganizatora Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia w.w. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
 14. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach niezbędnych do organizacji wysyłek nagród.
 15. Uczestnik poda dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawda.
 16. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu w Grupie “Koty” wiadomości prywatnej na adres [email protected] z następującymi danymi:
 17. Imię i nazwisko
 18. adres zamieszkania
 19. numer telefonu
 20. adres e-mail

e.nr PESEL w celu odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wygranej, wynikającego z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 1. Organizator Konkursu ustala ze Zwycięzcą szczegóły związane z przekazaniem Nagrody i pokrywa koszty wysyłki na terenie Polski.
 2. Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w punkcie 9 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę.W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

     V.. § 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu. 
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora i Współorganizatora  – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu wykonania zobowiązania dostarczenia nagrody do laureata (po wskazaniu przez niego kompletnych danych do wysyłki nagrody).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Organizatora Konkursu oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą co najmniej przez czas potrzebny do jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nagroda do laureata nie będzie mogła zostać wysłana i traci on prawo do takiej nagrody.
 6. Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora Konkursu danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: [email protected].
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Współorganizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy:
 2. Złamią regulamin konkursu, regulamin Facebook lub których działania są sprzeczne z prawem.
 3. Ingerują w mechanizm działania konkursu.
 4. Mają/tworzą fikcyjne konta/profile.
 5. Osoby, które wzięły udział w konkursie, ale w międzyczasie usunęły swoje dane, konto jest nieaktywne, zablokowały członków Administracji Grupy “Koty”, odeszły z Grupy będą zdyskwalifikowane, a to jest równoznaczne z utratą możliwości uczestniczenia w Konkursie oraz wygrania nagród.

Członkowie Administracji Grupy “Koty” są widoczni w zakładce “Członkowie” - “Administratorzy i Moderatorzy”.

https://www.facebook.com/groups/grupakoty/members/ 

VII. Współorganizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub za czasowe lub stałe zablokowanie Grupy lub aplikacji ze strony Facebooka.

VIII. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Współorganizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w Grupie “Koty”.

 

NASZE PRODUKTY:

KOMENTARZE ( 0 )

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wotrek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień