Konkurs #sekretRoboJet

Ruszamy z konkursem dla wszystkich zakochanych...

Ruszamy z konkursem dla wszystkich zakochanych. Dla tych, którzy są w związku, dla tych którzy będą brać ślub i dla tych, którzy są już po ślubie, w którym jest do wygrania nasz automatyczny odkurzacz RoboJet Duel.

 

Nagrody:

2 x robot sprzątający RoboJet Duel

 

Jak wziąć udział:

- Zrób zdjęcie jak najbardziej lubisz spędzać czas z ukochaną osobą

 i

- Wstaw zdjęcie na portalu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym: LINK

- Oznacz je hashtagiem #sekretRoboJet

lub

- Zamieść zdjęcie na portalu Instagram i dodaj do niego hashtag #sekretRoboJet

 

Na zgłoszenia czekamy do 31.07.018 r.

 

 

Kiedy robot sam odkurza macie więcej czasu dla siebie 

Wystarczy, że zamieście swoje zdjęcie przedstawiające Wasz sposób na wspólne spędzanie czasu z hashtagiem #sekretRoboJet i oznaczeniem "@robojetpolska" na profilu Facebook pod tym wpisem lub na swoim profilu na Instagram. 

Życzymy ciekawych pomysłów i przede wszystkim udanej zabawy! 

 

 

Link do posta konkursowegoTUTAJ

Regulamin: 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem i fundatorem konkursu organizowanego pod nazwą "#sekretRoboJet!", zwanego dalej "Konkursem" jest Infonet, z siedzibą przy ulicy Wincentego Kadłubka 27, 02-496 Warszawa, zwany dalej "Organizatorem".

2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 07.07.2018 r. do dnia 30.08.2016r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 07.07.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2018 roku.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych prac, zgodnych z zasadami niniejszego Regulaminu.

5. Konkurs prowadzony jest na Profilu Facebook „RoboJet Polska” (https://www.facebook.com/RoboJetPolska/) oraz na Profilu Instagram „RoboJetPolska” (https://www.instagram.com/robojetpolska/.

6. Dla właściwej organizacji Konkursu Organizator powołuje dedykowane Jury. Zwane dalej „Jury”. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Wszystkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin, dostępne są na Profilu Facebook „RoboJet Polska” oraz na stronie internetowej https://robojet.pl/.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie społecznościowym „Facebook” lub „Instagram”, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy z Uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania jego warunków oraz wyrażenia zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zaakceptowały, spełniają warunki niniejszego Regulaminu oraz są uprawnione do udziału w Konkursie i do zamieszczania prac konkursowych na Profilu Facebook „RoboJet Polska” lub Instagram „RoboJetPolska” i do otrzymania nagrody.

4. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika na Profilu Facebook „RoboJet Polska” lub Instagram „RoboJetPolska” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego.

5. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem.

6. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie pracy konkursowej Uczestnika na Profilu Facebook „RoboJet Polska” lub Portalu Instagram zgodnie z zasadami Konkursu.

 

§3

ZASADY KONKURSU

 

1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 07.07.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. Zrobić zdjęcie przedstawiające „Pokażcie sekret na udane spędzanie czasu w związku”.

b. Zamiesić pracę konkursową na Profilu Facebook „RoboJet Polska” w formie komentarza do postu lub na własnym profilu na Portalu Instagram.

3. Zgłaszane prace konkursowe powinny:

a. w formie wizualnej nawiązywać do tematu pracy Konkursu. 

b. zawierać w opisie hashtag #sekretRoboJet oraz zawierać oznaczenie „@robojetpolska”. 

c. nie zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o charakterze bezprawnym.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Jednak Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działań zgodnych z prawem, w tym działania regulowane przez Regulamin Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku gdy Uczestnik dopuszcza się zakazanych działań.

6. Podczas obrad przeprowadzonych w dniu 01.08.2018 roku powołane Jury wybierze spośród wszystkich prac konkursowych dwie zwycięskie prace. Jedną z prac na Portalu Facebook i jedną pracę na Portalu Instagram.

7. Jury przy wyborze zwycięskiej pracy konkursowej będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a. Kreatywność

b. Humor

c. Aspekt estetyczny

d. Wartość artystyczną

e. Zgodność z tematyką konkursu

8. Organizator ogłosi wyniki w terminie do 7.08.2018 roku przez zamieszczenie informacji na Profilu Facebook „RoboJet Polska” i Profilu Instagram „RoboJetPolska”. Jury wyłoni dwóch Zwycięzców Konkursu; jeden Zwycięzca wybrany ze zgłoszeń na portalu Facebook, jeden Zwycięzca wybrany ze zgłoszeń na portalu Instagram. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci jednego robota sprzątającego RoboJet Duel, każdy o wartości 990 złotych z VAT. 

9. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zwycięstwie, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Informacje należy przesłać na maila [email protected]

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu dwóch tygodni od przesłania Organizatorowi danych adresowych Zwycięzcy.

11. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zgodnie z w § 3 ust. 8, Nagroda zostanie przyznana drugiej w kolejności zwycięskiej pracy konkursowej. Procedura będzie powtarzana do skutku, tj. do zgłoszenia się zwycięzcy.

12. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

13. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

14. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

§4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres pocztowy Organizatora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 22.08.2018 r.

4. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§5

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. samodzielnie stworzył pracę konkursową i posiada pełnię praw do pracy konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,

b. zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych,

c. z chwilą zamieszczenia pracy na Profilu Facebook „Robojet Polska” albo Portalu Instagram „RobojetPolska”, bez odrębnego wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nagród bezterminowej i niewyłącznej licencji, na korzystanie z pracy konkursowej dla celów związanych z działalnością Organizatora, wynikających z przeprowadzanego Konkursu na następujących polach eksploatacji:

i. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w dowolnej formie i w dowolny sposób w tym także w celu wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oraz w celu publikacji na stronie internetowej Organizatora/ lub na ich materiałach promocyjnych i na Profilu Facebook oraz Profilu Instagram (nieograniczonej w czasie);

ii. rozpowszechnianie, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także udzielanie sublicencji na korzystanie z pracy lub jego części.

d. z chwilą uzyskania Nagrody udziela Organizatorowi bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy na wszystkich istniejących w chwili otrzymania Nagrody polach eksploatacji, w tym w szczególności:

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej, wraz z prawem do jego dalszego przeniesienia na inne podmioty, a w szczególności nabywa prawo do korzystania, wykonywania i rozporządzania prawami zależnymi do pracy konkursowej z chwilą udzielenia licencji przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych do pracy konkursowej. Uczestnik zezwala i wyłącznie upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

3. Organizator może wystąpić do Uczestnika Konkursu z żądaniem zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy lub umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych (według wyboru Organizatora nagród) za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, a Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy.

4. Administratorem danych osobowych jest Infonet, z siedzibą przy ulicy Wincentego Kadłubka 27, 02-496 Warszawa.

5. Dane będą przetwarzane przez Administratora za zgodą Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz przepisów prawa polskiego. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem: Infonet ul. Wincentego Kadłubka 27, 02-496 Warszawa,  [email protected], tel. +48 22 355 31 55.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do podania wyników Konkursu w sposób określony w Regulaminie i otrzymania nagrody. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także żądania ich kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z jego praw w sposób uniemożliwiający Administratorowi realizację Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, przeprowadzany ani współprowadzony z Facebook oraz Instagram. Portale Facebook i Instagram są zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Organizatora i Uczestników Konkursu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu pod postem konkursowym na Portalu Facebook i Portalu Instagram.

3. Przed przystąpieniem do Konkursy, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

5. Organizator nagród jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

7. Organizator zastrzega, iż w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych może uniemożliwić wydanie i dostarczenie Nagrody .

NASZE PRODUKTY:

KOMENTARZE ( 0 )

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wotrek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień